Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Satun Office Of Natural Resources and Environmet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.5/ว 3429 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ที่กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรธรรม (ทสจ.) เป็นราชการส่วนภูมิภาค

2. ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

3. จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด (รายปี) โดยเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

4. จัดทำห้องปฏิบัติการ และติดตามความก้าวหน้าการดำนินงานของหน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งรายงานให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบเป็นระยะ

5. ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและที่ดิน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยมอบผู้รับผิดชอบระดับผู้อำนวยการส่วน

6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกวันที่ 25 ของเดือน