Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Satun Office Of Natural Resources and Environmet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

 

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

 

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

 

นายขจรศักดิ์

(รักษาราชการแทน ทสจ.)

ละอองเทพ

6 ธันวาคม 2545 - 8 สิงหาคม 2547

 

2

 

นายกัณตภณ            

 

ผกากาญจน์

 

9 สิงหาคม 2547 – 15 ธันวาคม 2548

 

3

 

นายวิชีพ

 

จตุราบัณฑิต

 

21 ธันวาคม 2548 - 30 กันยายน 2549

 

4

 

นายศักดิ์พงษ์            

 

สายทอง                   

 

16 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550

5

 

นายอนันต์

(รักษาราชการแทน ทสจ.)

ฉายอรุณ

30 กันยายน 2550 - 31 กรกฎาคม 2551

 

6

 

นายสุกิจ                         

 

รัตนพิบูลย์

 

1 สิงหาคม 2551 – 29 พฤษภาคม 2554

 

7

 

นายพรศักดิ์                     

 

ภู่อิ่ม

 

19 กรกฎาคม 2554 – 30 เมษายน 2555

 

8

 

ดร.กมลไชย

 

คชชา 

 

30 เมษายน 2555 – 22 มกราคม 2556

 

9

 

ายธนิตย์

 

หนูยิ้ม                 

 

7 มีนาคม 2556 – 15 ตุลาคม 2558

 

10

 

นายอนุกูล

 

วงศ์ใหญ่                  

 

21 มีนาคม 2559 – 29 สิงหาคม 2559

 

11

 

นายพรชัย                       

 

เพชรพิมพ์พันธุ์           

 

24 สิงหาคม 2559 – 13 กุมภาพันธ์ 2563

    

    12

 

นายภัตติพงศ์

 

สุนทรวร

 

30 มีนาคม 2563   -  5 ตุลาคม 2563