Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Satun Office Of Natural Resources and Environmet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 18 มี.ค. 2563 นายอาลี สุขสุวรรณ์ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.สนง.ทสจ.สตูล ร่วมออกอากาศรายการห้องข่าวเช้านี้ ทาง สวท.สตูล FM 95.50 MHz

วันที่ 18 มี.ค. 2563 นายอาลี สุขสุวรรณ์ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.สนง.ทสจ.สตูล ร่วมออกอากาศรายการห้องข่าวเช้านี้ ทาง สวท.สตูล FM 95.50 MHz

วันนที่ 18 มี.ค.63 (เวลา 8.30-9.00น.)
อาลี สุขสุวรรณ์ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.สนง.ทนายสจ.สตูล และนายอาแมน สาแล๊ะ ประธานเครือข่าย ทสม.ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ร่วมออกอากาศรายการห้องข่าวเช้านี้ ทาง สวท.สตูล FM 95.50 MHz ช่วงห้องข่าวสนทนา เรื่อง ทสม.ทุ่งนุ้ย ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเผยแพร่ข่าวสาร ด้านการบริหารจัดการดิน การทำปุ๋ยจากผลผลิตที่เหลือใช้ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แกลเลอรี่